سیستم آنلاین ارائه خدمات درمانی در منزل راه اندازی شد

سید بهنام سیدین مدیر عامل يک شركت پزشكى با اشاره به آغاز بکار نخستین سیستم آنلاین ارائه خدمات درمانی در […]